آزمون گرامر پایه زبان انگلیسی 7


مواد امتحانی

آزمون گرامر پایه زبان انگلیسی 7

محتوای گرامری آزمون:

  • زمان حال ساده
  • افعال زبان انگلیسی
  • کلمات پرسشی
  • بیان ساعت
  • فعالیت های اوقات فراغت
  • حروف اضافه

جهت قبولی در این آزمون شما باید 85 درصد سوالات را پاسخ صحیح دهید.

24 سوال    زمان: 00:24:00
شروع آزمون