آزمون گرامر پایه زبان انگلیسی 12


مواد امتحانی

آزمون گرامر پایه زبان انگلیسی 12

محتوای گرامری آزمون:

  • زمان گذشته ساده Past Simple
  • حالت مثبت و منفی Negative and Question form
  • حروف اضافه  زمان Prepositions of Time
  • افعال Was - Were

جهت قبولی در این آزمون شما باید 85 درصد سوالات را پاسخ صحیح دهید.

30 سوال    زمان: 00:30:00
شروع آزمون