آزمون جامع درس یک سال دوازدهم


مواد امتحانی

آزمون جامع درس یک سال دوازدهم

محتوای ارزشیابی آزمون:

  • ساختار معلوم Active voice
  • ساختار مجهول Passive Voice
  • دنباله های سوالی Tag Questions
  • واژگان درس Vocabularies

جهت قبولی در این آزمون شما باید 85 درصد سوالات را پاسخ صحیح دهید.

50 سوال    زمان: 00:50:00
شروع آزمون