آزمون جامع درس دوم سال دوازدهم


مواد امتحانی

آزمون جامع درس دوم سال دوازدهم

محتوای ارزشیابی آزمون:

  • جمله واره ها ربطی Relative Clauses
  • ساختار شرطی نوع دوم Conditional sentences: Type II
  • واژگان درس Vocabularies

جهت قبولی در این آزمون شما باید 85 درصد سوالات را پاسخ صحیح دهید.

50 سوال    زمان: 00:50:00
شروع آزمون