آزمون 504 واژه شماره چهارده


مواد امتحانی

504 واژه -دروس 40 - 41 - 42

 

آزمون 504 واژه شماره چهارده

  • این آزمون براساس دروس 40 - 41 و 42 طراحی شده است.
  • برای قبولی شما باید به 75 پاسخ درست دهید.
  • آزمون شامل 30 سوال چهار گزینه ای می باشد.
  • مدت زمان برای هر سوال 60 ثانیه می باشد.
  • در انتها نتایج به شما داده می شود.
30 سوال    زمان: 00:30:00
خرید اشتراک این آزمون