آزمون 504 واژه شماره هفت


مواد امتحانی

504 واژه -دروس 19 - 20 - 21

آزمون 504 واژه شماره هفت

  • این آزمون براساس دروس نوزده ، بیست و بیست و یک طراحی شده است.
  • برای قبولی شما باید به 75 پاسخ درست دهید.
  • آزمون شامل 30 سوال چهار گزینه ای می باشد.
  • مدت زمان برای هر سوال 60 ثانیه می باشد.
  • در انتها نتایج به شما داده می شود.

 

30 سوال    زمان: 00:30:00
خرید اشتراک این آزمون