آزمون 504 واژه شماره سیزده


مواد امتحانی

504 واژه -دروس 37 - 38 - 39

 

آزمون 504 واژه شماره سیزده

  • این آزمون براساس دروس 25 37 - 38 و 39 طراحی شده است.
  • برای قبولی شما باید به 75 پاسخ درست دهید.
  • آزمون شامل 30 سوال چهار گزینه ای می باشد.
  • مدت زمان برای هر سوال 60 ثانیه می باشد.
  • در انتها نتایج به شما داده می شود
30 سوال    زمان: 00:30:00
خرید اشتراک این آزمون