آزمون گرامر پایه زبان انگلیسی 8


مواد امتحانی

آزمون گرامر پایه زبان انگلیسی 8

محتوای گرامری آزمون:

  • کاربرد There is / There are
  • حروف اضافه مکان
  • ضمایر اشاره This/That/These/Those
  • کلمه پرسشی How many
  • قیود Some/Any
  • کلمات ربط So/But/Because

جهت قبولی در این آزمون شما باید 85 درصد سوالات را پاسخ صحیح دهید.

30 سوال    زمان: 00:30:00
شروع آزمون