آزمون گرامر پایه زبان انگلیسی 11


مواد امتحانی

آزمون گرامر پایه زبان انگلیسی 11

محتوای گرامری آزمون:

  • افعال مدال Can - Could
  • حالت مثبت و منفی
  • حروف اضافه مکان و زمان Prepositions of Time and Places
  • افعال Was - Were
  • ساختار مجهول Was born

جهت قبولی در این آزمون شما باید 85 درصد سوالات را پاسخ صحیح دهید.

39 سوال    زمان: 00:39:00
شروع آزمون