آزمون گرامر پایه زبان انگلیسی 10


مواد امتحانی

آزمون گرامر پایه زبان انگلیسی 10

محتوای گرامری آزمون:

  • افعال مدال Can - Could
  • حالت مثبت و منفی
  • حروف اضافه مکان و زمان Prepositions of Time and Places
  • افعال Was - Were
  • ساختار مجهول Was born

جهت قبولی در این آزمون شما باید 85 درصد سوالات را پاسخ صحیح دهید.

38 سوال    زمان: 00:38:00
شروع آزمون