آزمون گرامر قبل از متوسطه زبان انگلیسی 2


مواد امتحانی

آزمون گرامر قبل از متوسطه زبان انگلیسی 2

محتوای گرامری آزمون:

  • زمان حال ساده Present Simple
  • زمان آینده ساده Future Simple
  • زمان گذشته ساده Past Simple
  • حالت مثبت و منفی Negative and Question form
  • کلمات پرسشی Wh Questions
  • عبارت های دارای بیش از یک معنی

جهت قبولی در این آزمون شما باید 85 درصد سوالات را پاسخ صحیح دهید.

32 سوال    زمان: 00:32:00
شروع آزمون