آزمون شماره یک Research


مواد امتحانی

آزمون شماره یک Research

توضیحات آزمون:

  • این آزمون شامل 15 سوال Research آزمون کنکور دکتری آموزش زبان انگلیسی می باشد.
  • مدت زمان در نظر گرفته شده برای آزمون 15 دقیقه می باشد.
  • درصد قبولی این آزمون 60% می باشد.
  • این آزمون فاقد نمره منفی می باشد.
15 سوال    زمان: 00:15:00
خرید اشتراک این آزمون