آزمون تعیین سطح گرامر و واژگان زبان انگلیسی


مواد امتحانی

گرامر و واژگان تعیین سطح

این آزمون بر اساس تعیین سطوح استاندارد دانشگاه کمبریج انگلستان طراحی شده است.

این آزمون شامل 50 سوال گرامر و واژگان می باشد.

مدت زمان آزمون 45 دقیقه می باشد.

این آزمون فاقد نمره منفی می باشد.

شیوه ارزشیابی به این صورت است.

بین 0 - 20 سطح Elementary

بین 21 - 30 سطح Pre-Intermediate

بین 31 - 50 سطح Intermediate

در صورتی که نمره بالایی را دریافت کردید و قصد شرکت در آزمون های بین المللی را دارید. در این آزمون شرکت نمایید.

50 سوال    زمان: 00:50:00
شروع آزمون