به فایل صوتی هر مکالمه گوش کنید و جاهای خالی را پر نمایید.


Quiz 1


Quiz 2


Quiz 3

 


Quiz 4


Quiz 5


Quiz 6


 

 

 

شما برای مشاهده آزمون ترجمه و ارسال پاسخ های خود باید در سایت ثبت نام نمایید.