به فایل صوتی هر مکالمه گوش کنید و جاهای خالی را پر نمایید.


Quiz 1


Quiz 2


Quiz 3


Quiz 4


 

شما برای مشاهده آزمون ترجمه و ارسال پاسخ های خود باید در سایت ثبت نام نمایید.